Vi är ett nationellt nätverk för kunskapsöverföring med inriktning på värdeskapande stadsbyggnad.

Nätverket för värdeskapande stadsbyggande startades på initiativ av Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, och Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter, i Almedalen sommaren 2015. Nätverket har i dag cirka 300 medlemmar. I samarbete med kommuner, byggherrar, arkitekter och andra intressenter jobbar vi för för att sprida kunskap om nya arbetssätt och metoder för värdeskapande stadsbyggande som resulterar i högkvalitativa stadsmiljöer. Nätverket är i första hand inriktat på tre områden.

  • Att skapa insikt och samsyn på de krav dagens och framtidens samhälle ställer på våra urbana livsmiljöer.
  • Att dela erfarenheter, metoder och praktiska lösningar som tillmötesgår dessa krav.
  • Att sprida praktiskt tillämpbar kunskap i syfte att höja tempot i förändringsarbetet och öka kvaliteten på det arbete som i dag bedrivs ute i kommunerna.

Nätverket arbetar med workshops, seminarier, föreläsningar, nätverkande, opinionsbildning och olika former av projektmedverkan.

 

Nätverket välkomnar alla aktörer med ett genuint intresse för frågan och en vilja att på olika sätt aktivt bidra till ett värdeskapande stadsbyggande.

Våra medlemmar är arkitekter, byggherrar, kommuner och inte minst enskilda personer med olika roller, yrkesinriktning och intresse för våra fokusområden. Anmäl dig här så får du som medlem löpande information om våra arrangemang och övriga aktiviteter.